ERP pre výrobnú spoločnosť

Výrobná spoločnosť vyberala vhodný ERP systém ako náhradu starého lokálneho SW. Požadovala flexibilný systém so silným implementačným a vývojovým pozadím. Funkcionalita požadavaná zákazníkom pokrývala všetky potreby výrobnej spoločnosti od obchdných fáz, t.j. ponukovanie, správa dopytov, kalkulácie, cez realizačné a výrobné fázy, t.j. konštrukcia, TPV, nákup materiálu (MRP), samotné plánovanie výroby, montáž, kompletnú správu skladových zásob až po expedíciu vrátane ekonoomiky a finančného manažmentu.

Našou prvou úlohou bolo vyšpecifikovať požiadavkyna nový informačný systém a zadefinovať zrozumiteľné kritériá, na základe ktorých sa mohol uskutočniť výber. Súčasťou úlohy bolo stanovenie postupu a jednotlivých krokov výberového konania, spracovanie a posúdenie výsledkov.

V druhom kole sme sa zúčastnili predimplementačnej fázy projektu, ktorá presne definovala rozsah, funkcionalita a aj postup nasadenia vybraného ERP ešte pred podpisom zmluvy na dodávku IS.

V realizačnej fáze sme pripravovali implementačný tím zákazníka na proces implementácie a možné riziká spojené s implementáciou konkrétneho ERP systému.