Zber a archivácia dát vo výrobe

Na čo slúži zber a archivácia dát vo výrobe

Presadzovanie sa konceptu Industry 4.0 má dopad aj na potrebu zberu a archivácie dát súvisiacich s finálnym výrobkom, čo už nie je úlohou klasickej registratúry. Hlavne automotive cíti výraznú potrebu na správnu identifikáciu a dohľadateľnosť výrobných dát, ktoré je potrebné uchovávať niekedy aj niekoľko desiatok rokov. Klasických SCADA a MES systémy sú určené na operatívnu prácu s výrobnými dátami a tieto požiadavky sú mimo ich funkcionality. Navyše tieto systémy nevedia pracovať s papierovými dokumentymi, ktoré sú z pohľadu archivácia a dosledovateľnosti tiež dôležité.

Výrobné dáta sú komplex mnohých výrobno-logisticko-kvalitárskych informácií, ktoré je potrebné pozbierať, spracovať a zaarchivovať tak, že do nich užívateľ môže vstupovať a budú pre neho prehľadné.

Hlavným zámerom je rýchle dohľadanie parametrov, ktoré vplývajú na kvalitu výrobku. To môže byť napríklad:

 • Kvalita surovín a vstupných materiálov
 • Dodržanie výrobných procesov
 • Dodržanie technologických parametrov na výrobných zariadeniach
 • Zaistenie spôsobilosti výrobných zariadení
 • Dodržanie kontrolných postupov v rámci výroby

Tieto dáta sú dôležité z pohľadu riadenia kvality a produktivity, ale aj pri zákazníckych reklamáciách, kedy dobre štrukturované, dostupné a správne archivované dáta sú nesmierne dôležité.

Každý výrobný postup vyžaduje iné dáta, ktoré je potrebné archivovať.

Formy a druhy dát vo výrobe

Výrobný proces podľa typu výroby môže byť veľmi rozdielny. Môže začínať metalurgickou výrobou a končiť montážou s presnosťami na 1µm.

Dáta sú vo väčšine prípadov na rôznych médiách, vo formáte potrebnom pre daný proces alebo technologickú časť výroby. Sú v rôznej štruktúre a kvalite. Častokrát bývajú v papierovej alebo proprietárnej forme (charakteristickej pre ten-ktorý stroj alebo technológiu).

V princípe sa dáta vo výrobe vyskytujú v dvpch formách:

 • Papierové dáta
 • Elektronické dáta

Jedná sa väčšinou o:

 • Dáta z výrobných zariadení (nastavenia stroja, prevádzkové podmienky, ..)
 • Dáta z verifikačných a validačných procesov (validácia stroja, certifikáty, pravidelné prehliadky stroja)
 • Dáta z logistických procesov a dokumentov (dodávané certifikáty k materiálu alebo tovaru, manuály, analýzy zloženia, šarže, S/N)
 • Dáta z výrobného procesu (tok materiálu a tovaru vo výrobe, cyklové časy, dátumy a čas výroby, čísla výrobných dávok, šarčí, S/N)
 • Dáta z laboratórnych testovaní a inšpekčných procesov (meranie a testovanie v laboratóriách alebo výsledky kontroly z rôznych inšpekčných systémoch)
 • Technologické dáta (TPV dáta, pracovné postupy, konštrukčné výkresy, BoM, zoznamy operácií, pracovníci vykonávajúci operácia, …)

Pre spätnú dosledovateľnosť je potrebné dáta presne identifikovať a vytvoriť medzi nimi väzby. To znamená:

 • Papierové dáta previesť do elektronickej formy, správne ich popísať a oindexovať
 • Elektronické dáta indexovať tak, aby bola nimi jasná väzba
 • Urobiť medzi papierovými a elektronickými dátami väzby

Jedná sa o komplex opatrení v personálnej, procesnej i softwarovej oblasti.

Postup nastavenia systému zberu a archivácie dát

Postup nastavenia systému archivácie má niekoľko nadväzných krokov:

1. Analýza súčasného stavu, ktorá bude zahŕňať:

 • aktuálne pracovné postupy
 • konštrukčné výkresy, BoM
 • formy a rozsahy dát vznikajúcich vo výrobnom procese, ktoré je potrebné archivovať
 • zberné body

Návrh spôsobu a postupu archivácie pre:

 • papierové dáta
 • elektronické dáta

3. Návrh personálneho zabezpečenia procesu archivácie

5. Vytvorenie procesnej dokumentácie procesov archivácie

6. Technické zabezpečenie archivácie

 • navrhnutie alebo vytvorenie SW (ak SW potrebného rozsahu nie je dostupný na trhu) na evidenciu, správu a údržbu archivovaných dát
 • kontrola dát a nastavenie alertov na neštandardné stavy
 • skenovanie papierovej dokumentácie
 • vyťažovanie dát z tejto dokumentácie
 • sťahovanie dát z technologických zariadení
 • sťahovanie dát zo špecializovaných a podporných SW
 • vytváranie dát, ktoré neexistujú, ale sú pre tento postup potrebné
 • testovanie a vyhodnocovanie účinnosti systému
 • definovanie komunikačno-eskalačnej matice a reakčných plánov

7. Zabezpečenie zmluvných vzťahov (SLA) a spolupráce s externými spoločnosťami pre:

 • prípravu a archiváciu elektronických dát
 • pre úložisko, na ktorom budú uložené dáta na požadované s definovanou dostupnosťou,

8. Garancie a poistky celého procesu archivácie,

9. Zmluvné nastavenie a zabezpečenie spolupráce s partnerom.